Zastanawiasz się, który produkt wybrać? Pomożemy! Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Regulamin

Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży usług związanych z pozycjonowaniem stron, zawieranych poprzez stronę internetową seohelp.pl.

Definicje

 • Sklep internetowy, Sklep seohelp.pl – sklep internetowy dostępny pod adresem seohelp.pl
 • Sprzedawca, Usługodawca – właściciel sklepu internetowego wymieniony w punkcie pierwszym regulaminu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
  Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka oraz strona umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych danych, określenie sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
 • Zamówienie usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez Usługodawcę.
 • Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, będące przedmiotem umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
 • Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.
 • Usługodawca – Damian Mączyński, ul. Palacza 41/26, 60-242 Poznań, e-mail: biuro@seohelp.pl, NIP: 7811852893
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.

1. Informacje o sklepie internetowym

Sklep internetowy działający pod adresem https://seohelp.pl prowadzony jest przez:
Damian Mączyński
60-242 Poznań
Palacza 41/26
NIP: 7811852893

2. Dane kontaktowe

E-mail: biuro@seohelp.pl
Telefon: +48 570519085

I. Postanowienia Ogólne

1. Sklep seohelp.pl prowadzi sprzedaż produktów i usług, które związane są z pozycjonowaniem stron internetowych.
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
– umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie internetowym,
– umożliwieniu zawarcia umowy poprzez zakup wybranej usługi przez Klienta.
2. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz utworzenie konta użytkownika sklepu jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Aby korzystać z funkcji dostępnych w serwisie wymagane jest posiadanie komputera lub innego urządzenia np. telefonu komórkowego, tabletu podłączonego do Internetu oraz wyposażonego w przeglądarkę stron www.
4. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz przejście poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „przejdź do kasy”.
2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych danych w zakłądce „zamówinie”, są to dane osobowe, adresowe oraz potwierdzenie zamówienia.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym i działającym adresem e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
4. Kupujący, który prawidłowo dokonał zakupu, otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia. W potwierdzeniu znajduje się jego numer zamówienia oraz podstawowe dane dotyczące zamawianego przedmiotu lub usługi.
5. Kupujący będący przedsiębiorcami podają nazwę, pod którą prowadzą działalność oraz NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).
6. Zamówienie w sklepie seohelp.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, w której serwis nie będzie dostępny z powodów technicznych.
7. Złożenie zamówienia wynikające z wybrania przez Klienta usłgi lub usług, dodania ich do koszyka, poprawnego wypełnienia wymaganych elementów w zakładce zamówienie jest tożsame z koniecznością jego opłacenia.
8. Wszelkie zmiany zamówienia mogą być konsultowane poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie
9. Nie przyjmujemy zleceń dla stron o tematyce hazardowej, pornograficznej lub innej zakazanej przez polskie prawo. Nie przyjmujemy zleceń dla stron internetowych których pozycjonowanie (reklamowanie) zabronione jest przez polskie prawo.
10. Rabaty się nie sumują. Składając zamówienie w cenie promocyjnej można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

III. Płatności

1. Serwis akceptuje płatności online poprzez serwis przelewy24 (automatyczna obsługa płatności).
2. Ceny produktów podane w sklepie seohelp.pl są podane w (PLN) złotych polskich i zawierają naliczony podatek VAT (są cenami brutto).
3. Realizacja zamówienia które nie zostało opłacone może zostać wstrzymana lub anulowana.
4. Firma Damian Mączyński wystawia fakturę VAT na zakupioną usługę. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić dane firmy wraz z poprawnie podanym numerem NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

IV. Realizacja zamówienia

1. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy w formie wiadomości e-mail.
2 Realizacja Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
3. Czas realizacji zamówień określony jest w opisach usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego, może być on jednak modyfikowany i odpowiednio dostosowany zgodnie z ustaleniami z Klientem.
4. Klient ma możliwość ustalenia nowego czasu realizacji usługi uzgadniając go ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w sklepie, wiadomość e-mail, wiadomość dołączoną do zamówienia lub telefonicznie.
5. Raporty z realizacji zlecenia dostarczane są poprzez Google Docs.
6. Z racji tego, że usługa raportowana jest poprzez e-mail nie jest ograniczona obszarem dostawy.
7. Dodane wpisy katalogowe lub strony zapleczowe zgodne z treścią zamówienia nie będą usuwane przez obsługę sklep.siteseo.pl, wyjątkiem są sytuacje w których takie usunięcie wyniknie z ustaleń Sprzedawcy z Klientem za zgodą Sprzedawcy lub w przypadku nie opłacenia zlecenia przez Klienta, lub odstąpienia od umowy i w ramach możliwości dokonania zmian w rozpoczętej lub wykonanej usłudze
8. Nie gwarantujemy wysokich pozycji w Google, ponieważ jest to zależne od algorytmów Google.
9. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa linkowania. Kupujący powinien mieć świadomość tego, że pozycjonowanie jako wpływanie na wyniki wyszukiwania Google jest niezgodne z jego wytycznymi i może skutkować karami. Nigdy nie mamy też pewności jakie działania podejmował, podejmuje i zamierza podejmować właściciel strony internetowej.

V. Dane osobowe

Rejestrując się w sklepie lub skłądajac zamówienie podajesz swoje dane osobowe. Mogą one zostać wykorzystane do realizacji złożonego zamówienia, kontaktu w sprawie zamówienia, wystawienia faktury. Źródłem danych jest osoba składająca zamówienie lub rejestrująca konto w sklepie. Korzystając z panelu użytkownika jest możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Rejestracja w sklepie jak i złożenie zamówienia są naturalnie dobrowolne. Dane zabezpieczone są przez firmę hostingową na której serwerze zlokalizowany jest sklep.
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@seohelp. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (jeżeli dokonałeś zakupu w sklepie).

VI. Reklamacje

1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Poinformowanie Usługodawcy o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres:
Damian Mączyński

Palacza 41/26

60-242, Poznań
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@seohelp.pl.
4. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy), dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy, a także żądanie Usługobiorcy.
5. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

VII. Odpowiedzialność

1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego – Usługodawca zachęca do kontaktu.
3. Usługodawca nie ma wpływu na to jak długo zdobyte linki będą aktywne. Linki zdobywane są na stronach należących do osób trzecich i usługodawca nie ma wpływu na to jak długo będą one akywne.

VIII. Ochrona danych osobowych

1.Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
3. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w powyższym punkcie.
4. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów, ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując jednocześnie ich zalecenia dla poszczególnych zamówień.
5. Usługobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Uslugodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
7. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
8. Przepisu § 10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020 roku.